Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 10.3.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
28 kwietnia 2020

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs w ramach poddziałania 10.3.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Związek Metropolitalny,
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • organizacje pozarządowe,
 • jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej),
 • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie,
 • instytucje kultury,
 • przedsiębiorcy.

Dofinansowanie można uzyskać na następujące typy projektów:

 • roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych/powojskowych/popegeerowskich/pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia;
 • zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia;
 • roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 6 323 580,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 31 maja 2020 roku do 30 lipca 2020 roku.