Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 10.2.2 „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Południowy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
28 kwietnia 2020

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs w ramach poddziałania 10.2.2 „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Południowy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Związek Metropolitalny,
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • organizacje pozarządowe,
 • jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej),
 • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie,
 • instytucje kultury,
 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie można uzyskać na:

 • roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione,
 • roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach na potrzeby utworzenia centrów usług społecznościowych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 1 072 528,76 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 31 maja 2020 roku do 30 lipca 2020 roku.