Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 1.4.3 „Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020
13 września 2019
Źródło: www.mojregion.eu

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłosiła konkurs w ramach poddziałania 1.4.3 „Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje otoczenia biznesu oraz partnerstwo instytucji otoczenia biznesu z sektora mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Przez Instytucję Otoczenia Biznesu należy rozumieć każdy podmiot bez względu na formę prawną, prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałający dla zysku lub przeznaczający zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim, posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz z sektora mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą / statutową na terytorium województwa kujawsko – pomorskiego. W przypadku, gdy wnioskodawca posiada oddział na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, należy przez to rozumieć wyodrębniony organizacyjnie oddział z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwością miejscową organu podatkowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (samodzielnie prowadzący księgi i sporządzający sprawozdanie finansowe).

Dofinansowanie można uzyskać na projekty polegające na tworzeniu lub rozwoju infrastruktury biznesowej w postaci inkubatorów przedsiębiorczości dla start–upów: budowa/rozbudowa/przebudowa infrastruktury pod działalność gospodarczą i infrastrukturą towarzyszącą (np. parkingi, drogi wewnętrzne itp.), zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wspieranej infrastruktury.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 20 481 544,68 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 15 października 2019 roku do 29 października 2019 roku.