Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 1.4.1 „Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020
23 października 2019
Źródło: rpo.lubuskie.pl

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 „Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się – jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, z terenu województwa lubuskiego, w tym z MOF Zielonej Góry i MOF Gorzowa Wielkopolskiego (wyłącznie w zakresie przedsięwzięć innych niż wskazane do realizacji w formule ZIT) lub jednostki organizacyjne JST z terenu województwa lubuskiego posiadające osobowość prawną.

Wsparcie udzielne jest na projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu (na arenie ogólnopolskiej lub międzynarodowej) w celu zwiększenia inwestycji, w tym m.in.:

  • organizacja szerokiej kampanii promocyjnej regionu o charakterze kompleksowym w kraju i na rynkach międzynarodowych, w tym kampanii medialnej,
  • organizacja udziału MŚP w krajowych lub międzynarodowych targach/wystawach, misjach, organizowanych w ramach szerokiej kampanii promocyjnej województwa lubuskiego (w tym promocji oferty inwestycyjnej regionu),
  • organizacja krajowych lub międzynarodowych targów, misji gospodarczych, organizowanych w ramach szerokiej kampanii promocyjnej województwa lubuskiego dla MŚP (w tym promocji oferty inwestycyjnej regionu),
  • tworzenie i/lub rozwój bezpłatnego systemu informacji i obsługi potencjalnych inwestorów w zakresie ofert inwestycyjnych w województwie lubuskim, w tym m.in.: przygotowywanie opracowań zawierających kluczowe dla inwestorów informacje o możliwościach inwestycyjnych w regionie, nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi i pozyskiwania informacji na temat rynków zagranicznych, w szczególności w zakresie branż wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje,
  • inne działania promocyjne służące promowaniu województwa lubuskiego jako regionu przyjaznego dla inwestorów.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 2 500 000,00 PLN. Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 25 listopada 2019 roku do 6 grudnia 2019 roku.