Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 1.4.1 „Promocja gospodarcza regionu, Schemat C” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
17 lutego 2020
Źródło: rpo.warmia.mazury.pl

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 „Promocja gospodarcza regionu, Schemat C” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się grupy przedsiębiorstw (MŚP) – w tym m.in.: porozumienia, sieci, konsorcja, Instytucje Otoczenia Biznesu, specjalne strefy ekonomiczne.

Wspierane będą kompleksowe sieciowe projekty promocji gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym, których celem będzie zarówno wypromowanie oferty gospodarczej województwa, jak i wzrost napływu bezpośrednich inwestycji zewnętrznych (w tym zagranicznych) do regionu. Działania promocji gospodarczej mogą obejmować m.in.:

  • przygotowanie kompleksowych ofert inwestycyjnych,
  • tworzenie nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej,
  • kampanie medialne,
  • organizację i udział w przedsięwzięciach o charakterze gospodarczym ukierunkowane na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu (wyłącznie jako komponent większego projektu, tego typu działania nie mogą stanowić oddzielnego projektu).

Preferencje uzyskają projekty z obszaru zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 13 646 475,90 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 19 marca 2020 roku do 20 kwietnia 2020 roku.