Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 1.2.3 „Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
27 listopada 2019
Źródło: rpo.warmia.mazury.pl

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs w ramach poddziałania 1.2.3 „Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się ośrodki innowacji (w tym parki naukowe, przemysłowe i technologiczne).

Wnioski o dofinansowanie można składać na projekty, które przyczyniają się do profesjonalizacji usług związanych z badaniami naukowymi i rozwojem technologicznym świadczonych przez ośrodki innowacji na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji, w tym również poprzez inwestycje w infrastrukturę ośrodków innowacji w przypadku rozszerzenia oferty o nowe lub znacząco ulepszone usługi. Wsparcie skierowane jest na następujące typy projektów:

TYP 1:

  • przygotowanie, rozwój, dostosowanie oferty usług ośrodka innowacji do potrzeb odbiorców na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego (w tym uzupełniająco, jako element projektu, przygotowanie personelu do świadczenia nowych lub zmodyfikowanych usług oraz działania promocyjne na rzecz ich upowszechnienia),
  • inwestycje w infrastrukturę (obiekty kubaturowe, laboratoria, sprzęt, urządzenia itp.) na potrzeby świadczenia nowych lub znacząco ulepszonych usług skierowanych na rozwój inteligentnych specjalizacji, w tym również na potrzeby tworzenia przestrzeni do funkcjonowania firm technologicznych (o ile stwierdzono zapotrzebowanie, które nie może zostać zaspokojone z użyciem aktualnych zasobów beneficjenta).

TYP 2:

  • proces przedsiębiorczego odkrywania, tj.: opracowanie Programu Rozwoju wraz z diagnozą określonego sektora lub dziedziny gospodarki, jako potencjalnej regionalnej inteligentnej specjalizacji poprzez realizację działań animacji współpracy interesariuszy systemu innowacji (w tym nauki i biznesu).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi: TYP 1 – 3 894 350,00 PLN; TYP 2 – 2 500 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 27 grudnia 2019 roku do 27 stycznia 2020 roku.