Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, typ projektu B: projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
24 stycznia 2020
Źródło: www.rpo.malopolska.pl

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs w ramach poddziałania 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, typ projektu B: projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa; konsorcja przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo; konsorcja przedsiębiorstw z udziałem: jednostek naukowych, uczelni, w tym spółek celowych uczelni, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Dofinansowanie można uzyskać na przedsięwzięcia, które obejmują dwie fazy, tj.:

  • fazę badawczo-rozwojową (faza B+R) oraz
  • fazę wdrożeniową.

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R uzyskanych w ramach realizowanego projektu w działalności gospodarczej, a także samym wdrożeniem wyników prac B+R uzyskanych w ramach projektu w działalności gospodarczej.

W zakresie fazy B+R wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:

  • nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,
  • przygotowanie prototypów doświadczalnych,
  • tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,
  • walidacja danego rozwiązania,
  • wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent fazy B+R projektu).

W zakresie fazy wdrożeniowej wsparcie przeznaczone będzie na wdrożenie wyników fazy B+R do działalności własnej przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie rozwiązania albo rozwiązań opracowanych w ramach fazy B+R projektu. Celem tej fazy powinno być wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych, w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych, produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 71 403 905,60 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 29 lutego 2020 roku do 14 lipca 2020 roku.