Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 1.2.1 „Działalność B+R przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
25 października 2019
Źródło: rpo.warmia.mazury.pl

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłosiła konkurs w ramach poddziałania 1.2.1 „Działalność B+R przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • przedsiębiorstwa (MŚP i duże),
  • grupy przedsiębiorstw (w tym m.in.: porozumienia, sieci, konsorcja) – MŚP i duże,
  • konsorcja: przedsiębiorstw, Instytucje Otoczenia Biznesu, podmiotów sektora naukowo-badawczego, uczelni, przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Wsparcie udzielne jest na:

  • infrastrukturę B+R tj.: stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych,
  • prowadzenie badań w przedsiębiorstwach (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych, w tym opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie, walidację nowych lub ulepszonych produktów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalanie techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt nie jest jeszcze określony), w tym inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej (np. inwestycje w linie pilotażowe, urządzenia i sprzęt niezbędny do fazy demonstracji, walidacji, testowania jako element większego projektu B+R).

Wsparcie nie obejmuje produkcji masowej ani działalności handlowej. Zakłada się, że dofinansowanie uzyskać będą mogły przedsięwzięcia obejmujące pierwszą produkcję poprzedzoną wcześniejszymi etapami (prace rozwojowe, faza demonstracji, walidacji). Projekty dotyczące wyłącznie pierwszej produkcji nie będą kwalifikowane. Wyłącznie w przypadku MŚP (nie dotyczy dużych przedsiębiorstw) obok prac badawczo-rozwojowych elementem projektu realizowanego w ramach poddziałania może być wdrożenie wyników tych prac, przy czym komponent wdrożeniowy musi stanowić mniejszość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Projekty dotyczące wyłącznie pierwszej produkcji nie będą kwalifikowane. W przypadku projektów realizowanych przez duże firmy preferencją objęte będą projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, organizacjami pozarządowymi i instytucjami badawczymi.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 1 754 600,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 25 listopada 2019 roku do 6 grudnia 2019 roku.