Ogłoszenie konkursu w ramach Osi priorytetowej 2 „Konkurencyjna gospodarka” działanie 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
13 sierpnia 2020
Źródło: www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkurs w ramach Osi priorytetowej 2 „Konkurencyjna gospodarka” działanie 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro i małe przedsiębiorstwa, które:

 • prowadziły działalność gospodarczą według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 • nie znajdują się lub nie znajdowały się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazły się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19;
 • w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej;
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia wsparcia nie zalegały z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym:
  • rozłożenie płatność na raty lub jej odroczenie lub
  • zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej nie jest uznawane za zaległość.
 • według stanu na dzień składania wniosku prowadzą działalność gospodarczą, nie otworzyły likwidacji na podstawie KSH oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec nich otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne;
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. posiadały i nadal posiadają siedzibę / oddział /miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego oraz prowadzą działalność na terenie województwa świętokrzyskiego;
 • odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranych dwóch kolejnych miesięcy w 2020 r. począwszy od 1 marca 2020 r. do czerwca 2020r. w porównaniu do miesiąca poprzedzającego spadek lub w porównaniu do analogicznych dwóch kolejnych miesięcy ubiegłego roku, w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19; spadek obrotów o 30% musi być wykazany w każdym z obu wybranych miesięcy, nie ma możliwości wyciągania średniej;
 • w ostatnich dwóch latach posiadały status mikro lub małego przedsiębiorstwa tzn. zatrudniały poniżej 50 pracowników.

Wsparcie można uzyskać na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorców w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 40 000 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w dniu 19 sierpnia 2020 roku od godziny 9:00 do godziny 15:00.