Ogłoszenie konkursu w ramach działania 8.6 „Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
12 sierpnia 2019
Źródło: rpo.wrotapodlasia.pl

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłosiła konkurs w ramach działania 8.6 „Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju z wyłączeniem osób fizycznych. Kluczowym wyznacznikiem zakwalifikowania danego podmiotu jako beneficjenta nie będzie forma prawna wnioskodawcy, a przedmiot jego działalności. Wsparcie otrzymają w szczególności jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne (jednostki sektora finansów publicznych), partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego z jednostkami spoza sektora publicznego, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy.

Dofinansowanie można uzyskać na utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej, dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i przygotowanie zaplecza socjalno-bytowego dla dzieci i nauczycieli, w szczególności w przypadku konieczności dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Inwestycja rozumiana jako budowa, rozbudowa, przebudowa, remont infrastruktury, w tym adaptacja i dostosowanie pomieszczeń; zagospodarowanie terenu w szczególności w zakresie utworzenia i wyposażenia placu zabaw. Działaniem uzupełniającym do powyższych inwestycji może być wyposażenie placówek wychowania przedszkolnego w sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia jako jeden z elementów projektu. Budowa nowych obiektów jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków. W obszarze infrastruktury edukacyjnej konieczne jest przeprowadzenie diagnozy rzeczywistych potrzeb i deficytów w tym obszarze oraz analizy pod kątem trendów demograficznych celem zapewnienia długoterminowej efektywności kosztowej zrealizowanych przedsięwzięć.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 1 200 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 26 sierpnia 2019 roku do 9 września 2019 roku.

Ogłoszenie konkursu w ramach działania 8.6 „Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
16 lipca 2019
Źródło: rpo.wrotapodlasia.pl

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłosiła konkurs w ramach działania 8.6 „Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury, spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (państwowe osoby prawne).

Dofinansowanie można uzyskać na prace konserwatorskie, restauratorskie, odbudowę, przebudowę obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków), budowę towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektów, dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, zabezpieczenie obiektów na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.), dostosowanie obiektów zabytkowych do działalności kulturalnej, konserwację muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczenia, zakup trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 451 308,77 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 5 sierpnia 2019 roku do 20 sierpnia 2019 roku.