Ogłoszenie konkursu w ramach działania 8.6 „Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014
7 lutego 2020
Źródło: rpo.wrotapodlasia.pl

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił konkurs w ramach działania 8.6 „Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty z obszaru działania LGD – Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi: jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury; spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (państwowe osoby prawne).

Wsparciem objęte są projekty mające ma celu dbałość o obiekty zabytkowe obszaru LGD N.A.R.E.W., w tym: projekty inwestycyjne dotyczące prac konserwatorskich, restauratorskich, odbudowy, przebudowy obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków); budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informatycznej oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego; dostosowanie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych; zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.); dostosowanie obiektów zabytkowych do działalności kulturalnej; konserwacja muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczenia; zakup trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in.: sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego.

Działania z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług TIK, w tym digitalizacja, mogą być dofinansowane jedynie w przypadku gdy stanowią uzupełniający i integralny element szerszego projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 1 040 221,81 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 21 lutego 2020 roku do 28 lutego 2020 roku.