Ogłoszenie konkursu w ramach działania 8.6 „Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
31 grudnia 2019
Źródło: rpo.wrotapodlasia.pl

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił konkurs w ramach działania 8.6 „Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z wyłączeniem osób fizycznych: jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy i integracji społecznej, jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe.

Dofinansowanie można uzyskać na typ 8 projektów, tj. projekty z zakresu infrastruktury społecznej:

  • infrastrukturę związaną z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową, m.in.: przebudowę, remont, modernizację, adaptację i wyposażenie istniejących obiektów infrastruktury społecznej oraz dostosowanie obiektów budowlanych na potrzeby infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na warsztaty, kluby i centra integracji społecznej służące przygotowaniu do wejścia na rynek pracy, świetlice środowiskowe, centra aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży, świadczące usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa,
  • infrastrukturę związaną z deinstytucjonalizacją usług społecznych – opieka nad osobami zależnymi, tj. dziećmi do lat 3, osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnością (dorosłymi i dziećmi), osobami chorymi psychicznie (dorosłymi i dziećmi),
  • modernizację infrastruktury służącej wsparciu osób z niepełnosprawnościami, łączącej funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne, noclegowe – projekty uwzględniające deinstytucjonalizację usług,
  • projekty dostosowujące obiekty, w których świadczone są usługi społeczne lub zdrowotne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 504 898,24 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 14 stycznia 2020 roku do 29 stycznia 2020 roku.