Ogłoszenie konkursu w ramach działania 8.5 „Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
27 września 2019
Źródło: www.rpo.podkarpackie.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił konkurs w ramach działania 8.5 „Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz w sektorze ekonomii społecznej, podmioty ekonomii społecznej. O dofinansowanie może ubiegać się podmiot lub partnerstwo świadczący usługi wsparcia ekonomii społecznej nieposiadający akredytacji, o ile uzyskają taką akredytację przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu. Umowa o dofinansowanie nie może zostać zawarta z beneficjentem, który nie przedłoży dokumentu potwierdzającego otrzymanie akredytacji.

Dofinansowanie można uzyskać na świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych dla wsparcia rozwoju ekonomii społecznej zgodnie z podziałem przyjętym w ramach Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, takich jak, między innymi usługi umożliwiające uzyskanie/podniesienie wiedzy i rozwijanie umiejętności potrzebnych do założenia i/lub pracy w przedsiębiorstwach społecznych i jego rozwijania, usługi polegające na dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym, wsparcie finansowe (dotacje) na tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, udzielanie wsparcia pomostowego w formie finansowej oraz w formie zindywidualizowanych wcześniej wspomnianych usług, oraz usługi polegające na podnoszeniu kwalifikacji pracowników podmiotów ekonomii społecznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 88 275 859,06 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 28 października 2019 roku do 8 listopada 2019 roku.