Ogłoszenie konkursu w ramach działania 8.4 „Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
6 września 2019
Źródło: www.rpo.podkarpackie.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił konkurs w ramach działania 8.4 „Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie może ubiegać się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Dofinansowanie można uzyskać na wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez wsparcie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym kształcenia kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą (spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorek/dyrektorów i pracowników/pracownic placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego) między innymi poprzez szkolenia, warsztaty, doradztwo indywidualne i grupowe czy superwizję.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 7 900 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 6 września 2019 roku do 20 września 2019 roku.