Ogłoszenie konkursu w ramach działania 8.3 „Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
30 marca 2020
Źródło: rpo.warmia.mazury.pl

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs w ramach działania 8.3 „Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe,
  • kościoły i związki wyznaniowe,
  • wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.

Dofinansowanie można uzyskać na:

  • przebudowę, modernizację lub adaptację istniejących obiektów (wyjątkowo w uzasadnionych wypadkach odtwarzanie historycznej zabudowy) wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego),
  • zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości np. place, skwery, parki, obiekty małej architektury, sanitariaty – wyłącznie jako element uzupełniający, niedominujący w kosztach projektu (ścieżki rowerowe i piesze, jako element projektu inwestycyjnego),
  • budowę lub przebudowę dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego (definicja: słownik terminologiczny) przyczyniająca się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych, wyłącznie jako element ww. projektów.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 2 404 616,88 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 30 kwietnia 2020 roku do 15 czerwca 2020 roku.