Ogłoszenie konkursu w ramach działania 7.4 „Rozwój opieki żłobkowej w regionie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
14 sierpnia 2019
Źródło: www.rpo.podkarpackie.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił konkurs w ramach działania 7.4 „Rozwój opieki żłobkowej w regionie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Dofinansowanie można uzyskać na tworzenie nowych podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3 (m.in. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce), tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie dziennego opiekuna, tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących instytucjach opieki nad dziećmi (m.in. żłobkach, żłobkach przyzakładowych, klubach dziecięcych), zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi (w tym poprzez pokrycie kosztów opieki) dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 18 300 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 16 września 2019 roku do 24 września 2019 roku.