Ogłoszenie konkursu w ramach działania 7.2 „Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
4 lutego 2020
Źródło: www.rpo.wzp.pl

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs w ramach działania 7.2 „Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST; Podmioty Ekonomii Społecznej zajmujące się aktywizacją społeczno-zawodową osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym; podmioty integracji społecznej (w tym: centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej), podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza.

Dofinansowanie można otrzymać na aktywą integrację (społeczną, edukacyjną, zawodową, zdrowotną) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie podmiotów integracji społecznej, tj.: Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 10 565 672,56 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 9 marca 2020 roku do 14 kwietnia 2020 roku.