Ogłoszenie konkursu w ramach działania 7.1 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
19 września 2019
Źródło: www.mojregion.eu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ogłosiło konkurs w ramach działania 7.1 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, mikro i małe przedsiębiorstwa, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, instytucje otoczenia biznesu oraz partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dofinansowanie można uzyskać na działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich –  w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym oraz na rozbudowę, nadbudowę budynku, przy czym dofinansowanie kosztów związanych z realizacją tego rodzaju działań będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do powierzchni rozbudowywanej, nadbudowywanej – nie większej niż 50% powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu. Nie będą realizowane projekty rewitalizacyjne na obszarach miast. Realizowane będą wyłącznie przedsięwzięcia wynikające z Gminnych/ Lokalnych Programów Rewitalizacji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 2 465 255,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 7 października 2019 roku do 25 października 2019 roku.