Ogłoszenie konkursu w ramach działania 7.1 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
10 grudnia 2019
Źródło: www.mojregion.eu

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” ogłosiło konkurs w ramach działania 7.1 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, instytucje otoczenia biznesu, partnerów prywatnych we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dofinansowanie można uzyskać na:

  • działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym,
  • rozbudowę, nadbudowę budynku, przy czym dofinansowanie kosztów związanych z realizacją tego rodzaju działań będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do powierzchni rozbudowywanej, nadbudowywanej – nie większej niż 50% powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu,
  • przebudowę i modernizację infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru, która może być realizowana wyłącznie jako element projektu rewitalizacyjnego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 1 546 917,63 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 30 grudnia 2019 roku do 28 stycznia 2020 roku.