Ogłoszenie konkursu w ramach działania 7.1 „Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
30 sierpnia 2019
Źródło: www.rpo.podkarpackie.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił konkurs w ramach działania 7.1 „Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Dofinansowanie można uzyskać na aktywizację zawodową osób oraz poprawę ich sytuacji na rynku pracy z wykorzystaniem instrumentów i usług rynku pracy służących określeniu potrzeb uniemożliwiających wejście i utrzymanie się na rynku pracy (np. poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, Indywidualny Plan Działania), podnoszeniu kompetencji i nabywaniu kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszemu dopasowaniu do potrzeb rynku pracy, np. poprzez wysokiej jakości szkolenia, zdobyciu doświadczenia zawodowego (np. staże, praktyki zawodowe). Wsparcie aktywizacyjne może być uzupełnione o instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 50 000 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 30 września 2019 roku do 8 października 2019 roku.