Ogłoszenie konkursu w ramach działania 6.8 „Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego lata 2014-2020
3 grudnia 2019
Źródło: www.rpo.wzp.pl

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił konkurs w ramach działania 6.8 „Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą, organizacje pozarządowe, których działalność statutowa dotyczy promocji i ochrony zdrowia, podmioty ekonomii społecznej, których założenia statutowe przewidują działania w zakresie lecznictwa lub promocji zdrowia.

Dofinansowanie można uzyskać na rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy i raka jelita grubego, w tym:

  • realizację usług zdrowotnych,
  • działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu do badań profilaktycznych,
  • działania edukacyjne z zakresu profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy kierowane do lekarzy POZ,
  • zapewnienie dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonania badania i z powrotem,
  • zapewnienie opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia,
  • zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań wynikających z realizowanego programu (m.in. mammobus, cytobus, kolonoskop).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 7 588 193,37 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 3 stycznia 2020 roku do 3 lutego 2020 roku.