Ogłoszenie konkursu w ramach działania 6.4 „Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020
15 stycznia 2020
Źródło: rpo.lubuskie.pl

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs w ramach działania 6.4 „Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów, instytucje rynku pracy, podmioty ekonomii społecznej, podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej), szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe) i ich organy prowadzące.

Dofinansowanie można uzyskać na wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia poprzez m.in.: tworzenie oraz rozwój żłobków i klubów dziecięcych, wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna, wsparcie istniejących form opieki nad dziećmi do lat 3 przyczyniających się do zwiększenia liczby miejsc w ww. placówkach i/lub tworzenie lub dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 11 764 705,88 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 21 lutego 2020 roku do 28 lutego 2020 roku.