Ogłoszenie konkursu w ramach działania 5.4 „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
18 października 2019
Źródło: rpo.opolskie.pl

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs w ramach działania 5.4 „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, przedsiębiorstwa, podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego), jednostki sektora finansów publicznych, organizacje pozarządowe.

Wsparcie udzielne jest na:

  • TYP 1 projektu – budowę, rozbudowę, przebudowę, remont i/lub modernizację urządzeń do odprowadzania ścieków w aglomeracjach uwzględnionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (2 tys. RLM do 10 tys. RLM) tj. sieci kanalizacji sanitarnej.
  • TYP 2 projektu – budowę, rozbudowę, przebudowę, remont i/lub modernizację urządzeń do oczyszczania ścieków w aglomeracjach uwzględnionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (2 tys. RLM do 10 tys. RLM) w tym:
    • oczyszczalnie ścieków, w tym inwestycje w zakresie instalacji służących do odwadniania osadów ściekowych,
    • inne urządzenia do gromadzenia, oczyszczania, i odprowadzania ścieków (tzw. przydomowe oczyszczalnie ścieków).

Z uwagi na wydzielone odrębne alokacje, w ramach jednego Wniosku o dofinansowanie projektu nie ma możliwości łączenia typu projektu nr 1 z typem projektu nr 2. Realizacja obu zakresów wsparcia jest możliwa poprzez złożenie odrębnych Wniosków o dofinansowanie projektu tj. Wniosku na typ projektu nr 1 i odrębnego na typ projektu nr 2.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:

  •                TYP 1 projektu – 10 000 000,00 PLN,
  •                TYP 2 projektu – 9 388 451,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 21 listopada 2019 roku do 28 listopada 2019 roku.