Ogłoszenie konkursu w ramach działania 5.2 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
19 maja 2020

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ogłosił konkurs w ramach działania 5.2 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
  • przedsiębiorstwa,
  • podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin.

Dofinansowanie można uzyskać na następujące typy projektów:

  • budowa i modernizacja systemów kanalizacji sanitarnej (dopuszczalny jest rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową),
  • budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę (sieci wodociągowe, ujęcia), z uwzględnieniem inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi (ze wsparcia w ramach tego konkursu wyłączono stacje uzdatniania wody).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 12 445 160,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 29 czerwca 2020 roku do 17 sierpnia 2020 roku.

Źródło: rpo.warmia.mazury.pl