Ogłoszenie konkursu w ramach działania 5.1 „Gospodarka odpadowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
28 kwietnia 2020

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs w ramach działania 5.1 „Gospodarka odpadowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
  • przedsiębiorstwa,
  • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (działające w publicznym systemie ochrony zdrowia),
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
  • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.

Dofinansowanie można uzyskać na następujące typy projektów:

  • systemy gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach regionów gospodarki odpadami (RGO), wyznaczonych w WPGO i zapewniających kompleksowe rozwiązania, m.in. poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, wdrażanie segregacji i wtórnego wykorzystania odpadów, budowę/rozbudowę/ modernizację: instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesów odzysku i/lub unieszkodliwiania; składowisk jako elementów zakładu zagospodarowania odpadów;
  • budowa/rozbudowa/modernizacja przez gminy, ich związki lub podmioty realizujące zadania w imieniu JST punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (przynajmniej takich frakcji jak szkło, metale, papier, tworzywa sztuczne), punktów napraw i przygotowania do ponownego użycia;
  • kompleksowa poprawa gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w tym budowa i modernizacja instalacji do odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, o ile wynika to z WPGO;
  • działania informacyjno-edukacyjne promujące zapobieganie powstawaniu odpadów oraz selektywną zbiórkę odpadów jako element uzupełniający projektów.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 36 166 440,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 10 czerwca 2020 roku do 27 lipca 2020 roku.