Ogłoszenie konkursu w ramach działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
17 lipca 2019
Źródło: rpo.lubelskie.pl

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił konkurs w ramach działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną z wyłączeniem spółek prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Dofinansowanie można uzyskać na budowę i przebudowę instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, budowę i modernizację dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z odnawialnych źródeł energii, w tym budowę przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii (w ramach budowy i modernizacji sieci), budowę lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z odnawialnych źródeł energii na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości, poprawę sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z odnawialnych źródeł energii dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z odnawialnych źródeł energii lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z odnawialnych źródeł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 100 000 003,42 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 19 sierpnia 2019 roku do 20 września 2019 roku.