Ogłoszenie konkursu w ramach działania 4.3 „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
12 listopada 2019
Źródło: www.mojregion.eu

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił konkurs w ramach działania 4.3 „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, samorządowa jednostka organizacyjna, przedsiębiorstwo realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące kompleksowych rozwiązań, realizowanych w aglomeracjach, tj.:

  • budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej,
  • budowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków,
  • budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (przydomowych oczyszczalni ścieków) na obszarach gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie lub technicznie niezasadna (z zachowaniem parametrów wymaganych dla oczyszczania ścieków w aglomeracjach o wielkości 2.000-10.000 równoważnej liczby mieszkańców),
  • systemy zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje uzdatniania wody oraz inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi,
  • budowa, przebudowa, modernizacja specjalistycznych instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych,
  • urządzenia i aparatura kontrolno-pomiarowa (m.in. laboratoria i instalacje kontrolno-pomiarowe).

Kompleksowość nie wymusza łącznej realizacji wszystkich wymienionych w katalogu typów projektów. Kompleksowość oznacza realizację projektu spójnego, zamkniętego, obejmującego swą koncepcją realizację założeń całej aglomeracji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 11 137 281,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 16 grudnia 2019 roku do 10 stycznia 2020 roku.