Ogłoszenie konkursu w ramach działania 4.2 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
3 lutego 2020
Źródło: www.poir.gov.pl

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) ogłosił konkurs w ramach działania 4.2 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

O dofinansowanie może ubiegać się instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475, z późn. zm.); instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736, z późn. zm.); międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2019 r. poz. 534); instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz; publiczna uczelnia akademicka, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668, z późn. zm.); inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668, z późn. zm.), będący organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z wynikiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.); spółka kapitałowa, o której mowa w art. 159 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668, z późn. zm.); konsorcjum mogące  składać się z ww. podmiotów. W skład konsorcjum może wchodzić również przedsiębiorca wnoszący wkład do projektu.

Wsparcie można uzyskać na projekty dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej, o której mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.) oraz na zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 500 000 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 5 marca 2020 roku do 5 maja 2020 roku.