Ogłoszenie konkursu w ramach działania 4.2 „Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
12 grudnia 2019
Źródło: rpo.lubelskie.pl

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła konkurs w ramach działania 4.2 „Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, lub mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie można uzyskać na:

  • budowę i przebudowę instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,  
  • budowę instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji,
  • budowę i modernizację dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowa przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji sieci),
  • budowę lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości,
  • poprawę sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE, dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 45 372 600,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 13 stycznia 2020 roku do 28 lutego 2020 roku.