Ogłoszenie konkursu w ramach działania 4.2 „Efektywność energetyczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
29 stycznia 2020
Źródło: www.funduszedlamazowsza.eu

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs w ramach działania 4.2 „Efektywność energetyczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia (posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia), instytucje kultury, szkoły wyższe, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, organizacje pozarządowe.

Wsparcie można uzyskać na inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, w szczególności promując jej kompleksowy wymiar, tj. głęboką modernizację energetyczną, w tym z możliwością wymiany źródeł ciepła oraz możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii (jako element projektu).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 17 026 800,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 28 lutego 2020 roku do 6 maja 2020 roku.