Ogłoszenie konkursu w ramach działania 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP” – wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
9 lipca 2020
Źródło: rpo.lubelskie.pl

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła konkurs w ramach działania 3.7„Wzrost konkurencyjności MŚP” – wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro i małe przedsiębiorstwa, w tym samozatrudnieni (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).

Dofinansowanie można uzyskać na finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 74 000 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 15 lipca 2020 roku do 22 lipca 2020 roku.