Ogłoszenie konkursu w ramach działania 3.6 „Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
1 października 2019
Źródło: www.rpo.wzp.pl

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłosiła konkurs w ramach działania 3.6 „Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządów terytorialnych, przedsiębiorcy – podmioty zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Dofinansowanie można uzyskać na budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków, budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 2 957 107,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 31 października 2019 roku do 20 grudnia 2019 roku.