Ogłoszenie konkursu w ramach działania 2.5 „Inwestorzy zewnętrzni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
30 sierpnia 2019
Źródło: www.rpo.pomorskie.eu

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił konkurs w ramach działania 2.5 „Inwestorzy zewnętrzni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się Instytucje Otoczenia Biznesu, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy, będący właścicielami/dysponentami terenów inwestycyjnych wskazanych w Rankingu terenów inwestycyjnych w województwie pomorskim, który powstał w wyniku wykonania Analizy lokalizacyjnej w ramach projektu „Invest in Pomerania 2020” realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza spółka akcyjna, w brzmieniu obowiązującym w dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie.

Dofinansowanie można otrzymać na uzbrojenie terenów inwestycyjnych (z wyłączeniem funkcji mieszkaniowych), w tym tworzenie stref przemysłowych, w ramach których dopuszcza się m.in. budowę hal produkcyjnych/magazynowych lub placów magazynowych. Wsparcie w ramach niniejszego naboru dotyczy wyłącznie terenów inwestycyjnych wskazanych w Rankingu terenów inwestycyjnych w województwie pomorskim, który powstał w wyniku wykonania Analizy lokalizacyjnej w ramach projektu „Invest in Pomerania 2020” realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza spółka akcyjna, w brzmieniu obowiązującym w dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie. Powierzchnia terenu inwestycyjnego objętego zakresem pojedynczego projektu musi wynosić co najmniej 5 hektarów.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 43 666 622,27 PLN. Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 10 stycznia 2020 roku do 10 lutego 2020 roku