Ogłoszenie konkursu w ramach działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
15 maja 2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Konkurs realizowany jest w Makroregionie nr 4 – województwo: łódzkie, opolskie, śląskie.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorcy,
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
 • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.),
 • organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. 2019 poz. 1809, z późn. zm.),
 • organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267, z późn. zm.),
 • organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 263, z późn. zm.).

Dofinansowanie można uzyskać na realizację następujących zadań:

 • przygotowanie i przeprowadzenie działań szkoleniowych z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce skierowanych do przedsiębiorców mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (i ich pracowników),
 • zorganizowanie i prowadzenie działań doradczych (bez komponentu szkoleniowego) z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce skierowanych do przedsiębiorców mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (i ich pracowników). W ramach świadczonego doradztwa przedsiębiorcy m.in. otrzymają wsparcie doradcze w zakresie przygotowywania i składania ofert przetargowych, weryfikacji spełniania warunków, poszukiwania konsorcjantów, którzy razem spełniają warunki postępowania,
 • przygotowanie i przeprowadzenie działań szkoleniowych, połączonych z formą warsztatową z zakresu przygotowania przedsiębiorców mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do wykorzystywania instrumentów e-zamówień,
 • monitorowanie udziału przedsiębiorców objętych projektem w rynku zamówień publicznych w Polsce.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 4 080 268,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 15 czerwca 2020 roku do 23 czerwca 2020 roku.

Źródło: www.power.gov.pl