Ogłoszenie konkursu w ramach działania 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
29 czerwca 2020
Źródło: www.power.gov.pl

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs w ramach działania 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii;
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego;
 • urzędy administracji geodezyjno-kartograficznej;
 • inspektoraty nadzoru budowlanego;
 • urzędy wojewódzkie;
 • organizacje pozarządowe;
 • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER;
 • przedsiębiorcy;
 • szkoły wyższe;
 • jednostki naukowe;
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dofinansowanie można uzyskać na projektu, w ramach którego zostanie pilotażowo uruchomiony ośrodek wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych.

Celem działania ośrodka jest wzrost dostępności obiektów i przestrzeni publicznych oraz wsparcie podmiotów publicznych w spełnieniu wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062) w zakresie dostępności architektonicznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 6 250 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 10 sierpnia 2020 roku do 15 września 2020 roku.