Ogłoszenie konkursu w ramach działania 2.10 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
2 grudnia 2019
Źródło: www.rpo.wzp.pl

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił konkurs w ramach działania 2.10 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, jednostki sektora finansów publicznych, szkoły wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje oświatowe i opiekuńcze, zakłady opieki zdrowotnej, grupy producentów rolnych, organy administracji rządowej prowadzące szkoły, organizacje pozarządowe, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Dofinansowaniem objęte będą projekty, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego działania: zwiększona produkcja energii z odnawialnych źródeł energii.  

W ramach konkursu wsparcie można uzyskać na budowę, rozbudowę, modernizację jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną wraz z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych. 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi ok. 29 840 300,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 2 stycznia 2020 roku do 28 lutego 2020 roku.