Ogłoszenie konkursu w ramach działania 2.1 „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
9 września 2019
Źródło: rpo.slaskie.pl

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs w ramach działania 2.1 „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki organizujące lub wykonujące zadania publiczne o charakterze lokalnym, ponadlokalnym lub regionalnym, zaliczane do kategorii: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; związek Metropolitalny; jednostki sektora finansów publicznych; podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe; organizacje turystyczne; organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych; państwowe i samorządowe instytucje kultury; uczelnie / szkoły wyższe; służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego; instytuty badawcze; podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną oraz podmioty wykonujące zadania w zakresie publicznej radiofonii i telewizji.

Dofinansowanie można uzyskać na tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 82 512 604,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 9 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.