Ogłoszenie konkursu w ramach działania 2.1 „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
28 stycznia 2020
Źródło: rpo.slaskie.pl

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs w ramach działania 2.1 „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Związek Metropolitalny, jednostki sektora finansów publicznych, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, uczelnie lub szkoły wyższe, służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego, instytuty badawcze, podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną.

Dofinansowanie można otrzymać na tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 24 518 592,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 28 lutego 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku.