Ogłoszenie konkursu w ramach działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
2 marca 2020
Źródło: www.poir.gov.pl

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosił konkurs w ramach działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy.

W ramach dofinansowania można uzyskać środki na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 350 000 000,00 PLN, w tym 35 000 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 315 000 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 14 kwietnia 2020 r. do 11 maja 2020 r.