Ogłoszenie konkursu w ramach działania 1.2 „Badania celowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
30 lipca 2019
Źródło: rpo.lubelskie.pl

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła konkurs w ramach działania 1.2 „Badania celowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa. Dopuszcza się możliwość współpracy przedsiębiorstw z innymi przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi.

Dofinansowanie można uzyskać na projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych. Przewidziana pomoc będzie miała charakter kompleksowy, obejmując interwencją również finansowanie linii pilotażowych oraz działania w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i przygotowania do pierwszej produkcji na bazie wyników prac działalności badawczo – rozwojowej opracowanych przez przedsiębiorcę lub nabytych. Wsparcie obejmować będzie fazę badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 42 515 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 31 sierpnia 2019 roku do 30 września 2019 roku.