Ogłoszenie konkursu w ramach działania 12.4 „Kształcenie zawodowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
25 września 2019
Źródło: rpo.lubelskie.pl

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił konkurs w ramach działania 12.4 „Kształcenie zawodowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się ponadgimnazjalne lub ponadpodstawowe szkoły prowadzące kształcenie zawodowe albo szkoły specjalne przyspasabiająca do pracy lub organy prowadzące wymienione podmioty.

Dofinansowanie można uzyskać na zwiększanie współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami m. in. poprzez realizację działań ukierunkowanych na wspólne przygotowywanie programów nauczania, organizację wysokiej jakości zajęć praktycznych, kształcenie praktyczne w miejscu pracy, staże uczniowskie, praktyki i staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, na współpracę szkół i placówek kształcenia zawodowego ze szkołami wyższymi w celu zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii, nabycia możliwości uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach i obozach naukowych, na aktualizowanie przez nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu swojej wiedzy, na wdrażanie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego, na dodatkowe zajęcia specjalistyczne, umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, na wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, oraz na wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 51 256 530,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 28 października 2019 roku do 29 listopada 2019 roku.