Ogłoszenie konkursu w ramach działania 1.9 „Zdrowie i bezpieczeństwo” Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020
19 sierpnia 2020
Źródło: www.arimr.gov.pl

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.9 „Zdrowie i bezpieczeństwo” Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

O dofinansowanie może ubiegać się:

  • właściciel lub armator statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne;
  • posiadacz rybackich narzędzi i urządzeń połowowych używanych do połowu ryb w obwodzie rybackim zgodnie z przepisami o rybactwie śródlądowym.

Wsparcie na realizację inwestycji w ramach działania 1.9 przyznawane jest w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych do wysokości:

  • 80% tych kosztów – w przypadku, gdy beneficjentem jest podmiot wykonujący łodziowe rybołówstwo przybrzeżne;
  • 50% tych kosztów – w przypadku, gdy beneficjentem jest podmiot wykonujący rybołówstwo komercyjne inne niż wymienione w pkt. 1 lub podmiot wykonujący rybactwo śródlądowe;
  • 30% tych kosztów – w przypadku gdy, beneficjentem jest podmiot niebędący mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa komercyjnego.

Dofinansowanie można otrzymać na zakup: tratw ratunkowych, flar alarmowych, sprzętu do łączności satelitarnej i radiowej, wodoszczelnych luków i drzwi, zestawów pierwszej pomocy medycznej, urządzeń do oczyszczenia wody w celu uzyskania wody pitnej czy relingów i poręczy pokładowych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie wynosi 9 000 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 17 sierpnia 2020 roku do 15 września 2020 roku.