Ogłoszenie konkursu w ramach działania 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” – typ 1.5.D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
4 sierpnia 2020
Źródło: www.dip.dolnyslask.pl

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła konkurs w ramach działania 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” – typ 1.5.D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie może ubiegać się wnioskodawca, który łącznie spełnia następujące warunki:

 1. posiada status mikro i małego przedsiębiorcy zgodnie z definicją określoną w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE nr L 187/1 z dnia 26 czerwca 2014 r. ze zm.) – z uwzględnieniem samozatrudnionych.
 2. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt. 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r. – nie oznacza to trudnej sytuacji w powodu COVID-19.
 3. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu 2 pkt. 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID – 19.
 4. na dzień 01 grudnia 2019 r. prowadził działalność gospodarczą (co ma odzwierciedlenie w dokumentach rejestrowych).
 5. według stanu na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne.
 6. posiada siedzibę / oddział /miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa dolnośląskiego i prowadzi działalność na terenie województwa dolnośląskiego.
 7. boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz jego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. odnotował spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o  co najmniej 50% w okresie wybranego jednego miesiąca w roku 2020 począwszy od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 roku w porównaniu do uśrednionych miesięcznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2019 w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.
 8. nie jest podmiotem wykluczonym z ubiegania się o wsparcie, o którym mowa w pkt. 5 Regulaminu naboru.
 9. na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ZUS/KRUS.
 10. na dzień 01 grudnia 2019 r. prowadził jako przeważającą działalność (co ma odzwierciedlenie w dokumentach rejestrowych) w zakresie:
  • Sekcja I, cały Dział 55 – Zakwaterowanie;
  • Sekcja I, cały Dział 56 – Działalność usługowa związana z wyżywieniem;
  • Sekcja N, cały Dział 79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane;
  • Sekcja R cały dział 90 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
  • Sekcja R cały dział 91 – Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą;
  • Sekcja R cały dział 93 – Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna.
 11. nie prowadzi działalności:
  • produkcji lub wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych;
  • produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;
  • obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz ich produkcji;
  • gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
  • produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
  • prowadzenia działalności jako instytucja finansowa, bankowa oraz z sektora kas spółdzielczych.

Dofinansowanie jest przeznaczone na utrzymanie działalności oraz płynności finansowej mikro i małych przedsiębiorstw. Celem naboru jest pomoc przedsiębiorcom, które odnotowało spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 50% w okresie wybranego jednego miesiąca w roku 2020 roku, począwszy od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 roku, w porównaniu do uśrednionych miesięcznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2019 r., poprzez finansowanie kapitału obrotowego w formie wsparcia rozliczanego za pomocą stawki jednostkowej zgodnie z przyjętymi założeniami zawartymi w regulaminie naboru.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 4 500 000,00 EUR.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 10 sierpnia 2020 roku do 19 sierpnia 2020 r.