Ogłoszenie konkursu w ramach działania: 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 r
24 marca 2020
Źródło: rpo.podkarpackie.pl

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił konkurs w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 r.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

1) przedsiębiorstwa, tj. podmioty, o których mowa w art. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r.

2) instytucje otoczenia biznesu, tj. podmiot, bez względu na formę prawną, który nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

3) sieci/grupy przedsiębiorstw, które są formą partnerstwa, o którym mowa w art. 33 ustawy wdrożeniowej, zawartego pomiędzy przedsiębiorstwami lub pomiędzy przedsiębiorstwami i instytucją otoczenia biznesu, w której lider (przedsiębiorstwo lub IOB) jest podmiotem wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie.

Dofinansowanie można uzyskać na:

  • stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach;
  • rozwój/uzupełnienie posiadanego zaplecza B+R instytucji otoczenia biznesu (IOB) ukierunkowanego na świadczenie wysokiej jakości usług proinnowacyjnych dla przedsiębiorstw (m.in. wykonywanie zleconych prac badawczych).

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu – 37 000 000 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 30 kwietnia 2020 roku do 28 sierpnia 2020 roku.