Ogłoszenie konkursu w ramach działania 1.12 „Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020
2 września 2019
Źródło: www.arimr.gov.pl

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił konkurs w ramach działania 1.12 „Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty będące posiadaczami gruntów lub związanej z nimi infrastruktury portowej, znajdujących się w granicach portu rybackiego lub przystani rybackiej, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe lub samorządowe osoby prawne lub państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, uznane organizacje producentów ryb lub uznane związki organizacji producentów ryb, lub organizacje międzybranżowe, lub inne organizacje rybackie realizujące statutowe zadania w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego, podmioty zarządzające portem lub przystanią morską, podmioty uprawnione do rybactwa, urzędy morskie, podmioty niebędące mikro-, małymi lub średnimi przedsiębiorstwami, oraz inne niż wymienione powyżej podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego.

Dofinansowanie można uzyskać na realizację operacji dotyczących poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani, w zakresie poprawy bezpieczeństwa, warunków postoju lub obsługi statków rybackich, poprawy warunków bezpieczeństwa lub higieny pracy, poprawy jakości produktów rybnych pochodzących z połowów w wodach morskich lub wodach śródlądowych, ograniczenia zanieczyszczania środowiska morskiego lub śródlądowego.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 8 000 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 17 września 2019 roku do 30 września 2019 roku.