Ogłoszenie konkursu w ramach działania 1.1 „Rozwój infrastruktury badań i innowacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
28 stycznia 2020
Źródło: www.cop.lodzkie.pl

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs w ramach działania 1.1 „Rozwój infrastruktury badań i innowacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki naukowe, szkoły wyższe, konsorcja naukowe z rolą wiodącą jednostki naukowej albo szkoły wyższej.

Dofinansowanie można uzyskać na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 60 000 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 28 lutego 2020 roku do 30 października 2020 roku.