Ogłoszenie drugiej tury konkursu w ramach działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020
4 sierpnia 2020
Źródło: popw.parp.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła drugą turę konkursu w ramach działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

O dofinansowaniu mogą ubiegać się:

  • mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
  • posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Dofinansowanie jest przeznaczone na następujące projekty:

  • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
  • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów;
  • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
  • nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 50 000 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie do 7 września 2020 r.