Trwa kolejny już nabór w działaniu 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (Szybka ścieżka) organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Polscy przedsiębiorcy nauczyli się korzystać z tego narzędzia do przyspieszania skoku technologicznego w swoich firmach. Tegoroczny nabór realizowany jest w oparciu o mniejszą liczbę kryteriów oceny. Ich liczbę zredukowano do 13, w tym tylko 4 kryteria merytoryczne z gradacją punktacji w miejsce poprzednich 10, zaś liczbę kryteriów „zerojedynkowych” zmniejszono do 9.

Wśród kryteriów z gradacją oceniane są:

 1. Istota projektu (0 – 5 pkt)
  • Cel projektu
  • Metodologia badawcza
  • Nowość rezultatów
 2. Realizacja projektu (0 – 5 pkt)
  • Plan prac
  • Zespół projektowy
  • Zasoby techniczne oraz wartości niematerialne i prawne
 3. Wdrożenie wyników projektu (0 – 5 pkt)
  • Prawa własności intelektualnej
  • Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia
 4. Wdrożenie na terenie RP (0 – 1 pkt)
  Kryteria „zerojedynkowe” obejmują ocenę:
  1. Kwalifikowalność wnioskodawcy
  2. Budżetu projektu
  3. Zgodność z krajową inteligentną specjalizacją
  4. Zgodność z zasadą równości szans
  5. Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju
  6. Spełnienia efektu zachęty
  7. Czy prace przedwdrożeniowe nie dotyczą działalności wykluczonych
  8. Wystąpienia efektu dyfuzji (tylko dla dużych przedsiębiorstw)
  9. Zgodności z zakresem tematycznym konkursu (jeśli dotyczy)

Co to jest efekt dyfuzji

Dyfuzja innowacji to sytuacja, w której innowacja rozprzestrzenia się i upowszechnia zarówno w firmie, jak i w całej gospodarce. Dyfuzja występuje wtedy, gdy po pierwszym udanym zastosowaniu innowacji przyswajają ją również inne przedsiębiorstwa. W „szybkiej ścieżce” warunek ten musi być spełniony jedynie dla tych projektów, w których bierze udział duży przedsiębiorca (czyli spoza sektora MŚP). Efekt dyfuzji można zrealizować poprzez współpracę z:

 • MŚP,
 • organizacją pozarządową lub
 • organizacją badawczą

mającymi siedzibę w Polsce. Podwykonawstwo również zalicza się do takiej współpracy. Współpraca może mieć miejsce w okresie:

 • realizacji projektu – wtedy powinna dotyczyć działalności B+R związanej ściśle z realizowanym projektem lub
 • trwałości projektu – wtedy może dotyczyć np. procesu wdrożenia lub realizacji kolejnych projektów badawczych w oparciu o uzyskane w projekcie wyniki prac B+R.

W 2020 r. prowadzone będą nabory w „Szybkiej ścieżce” w trzech obszarach:

 • do 14 września 2020 nabór ogólny

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Konkurs 6/1.1.1./2020 – Szybka ścieżka

TERMIN NABORU

 • 3.08 – 21.08.2020 r. – I runda przeznaczona dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów z udziałem MŚP i jednostek naukowych
 • 22.08 – 14.09.2020 r. – II runda przeznaczona dla MŚP oraz konsorcjów z udziałem jednostek naukowych

BENEFICJENCI

 • przedsiębiorstwa realizujące projekt samodzielnie
 • przedsiębiorstwa realizujące projekt w konsorcjum
 • przedsiębiorstwa realizujące projekt w konsorcjum z jednostkami naukowymi (składających się z max. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

DLA KOGO

 • badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej

BUDŻET KONKURSU

300 000 000 PLN

Pierwsza runda – 100 000 000 PLN dla dużych przedsiębiorstw

Druga runda – 200 000 000 PLN dla MŚP

DOFINANSOWANIE

Wsparcie na realizację badań przemysłowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 70%;
 • średnie przedsiębiorstwa – 60%;
 • duże przedsiębiorstwa – 50%
 • dla jednostki naukowej – 100%

Wsparcie na realizację badań przemysłowych plus premia:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%;
 • średnie przedsiębiorstwa – 75%;
 • duże przedsiębiorstwa – 65%
 • dla jednostki naukowej – nd

Wsparcie na realizację prac rozwojowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 45%;
 • średnie przedsiębiorstwa – 35%;
 • duże przedsiębiorstwa – 25%
 • dla jednostki naukowej – 100%

Wsparcie na realizację prac rozwojowych plus premia:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%;
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%;
 • duże przedsiębiorstwa – 40%
 • dla jednostki naukowej – nd

Wsparcie na realizację prac przedwdrożeniowych:

 • w ramach pomocy de minimis – 90%
 • w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP – 50%

WAŻNE INFORMACJE O KONKURSIE

 • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
 • Projekt może być realizowany wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych.
 • Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:
  • dla przedsiębiorstwa: 50% – 60% kosztów kwalifikowalnych;
  • dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.