22 827 27 30   |   biuro@euro-most.eu

 

Działanie 16 – Współpraca

Termin naboru:  grudzień 2019 r.

Celem Działania jest tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacja przez te grupy projektów, które prowadzą do opracowania nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorze rolno-spożywczym.

Beneficjenci

Grupy operacyjne na rzecz innowacji utworzone, przez co najmniej dwa różne podmioty należące do dwóch niżej wymienionych kategorii.

  • przedsiębiorcy,
  • rolnicy lub grupy rolników,
  • posiadacze lasów,
  • instytuty lub jednostki naukowe,
  • podmioty świadczące usługi badawcze,

Dofinansowanie

  • 100% na koszty ogólne,
  • 90% na koszty prac badawczo-rozwojowych,
  • 50% na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, inwestycje w środki trwałe.

Kwota dofinansowania do 5,5 mln PLN, w tym:

  • do 5 MLN PLN na inwestycje w środki trwałe i badania,
  • do  0,5 MLN PLN na koszty ogólne.

Okres realizacji projektu

Maksymalnie 3 lata oddaty podpisania umowy o dofinansowanie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (wynikających z uzasadnionego okresu realizacji operacji) okres wsparcia funkcjonowania grupy operacyjnej może ulec wydłużeniu nawet do 31 grudnia 2022 r.    Grupa EPI może być utworzona w formie umowy konsorcjum lub w formie podmiotu posiadającego osobowość prawną (np. spółki z o. o.). Przez konsorcjum należy rozumieć strukturę zrzeszającą kilka podmiotów gospodarczych (minimum dwa) na ustalony czas w celu realizacji określonego przedsięwzięcia gospodarczego.