22 827 27 30   |   biuro@euro-most.eu

 

Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 1.2.1 „Działalność B+R przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
25 października 2019
Źródło: rpo.warmia.mazury.pl

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłosiła konkurs w ramach poddziałania 1.2.1 „Działalność B+R przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • przedsiębiorstwa (MŚP i duże),
  • grupy przedsiębiorstw (w tym m.in.: porozumienia, sieci, konsorcja) – MŚP i duże,
  • konsorcja: przedsiębiorstw, Instytucje Otoczenia Biznesu, podmiotów sektora naukowo-badawczego, uczelni, przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Wsparcie udzielne jest na:

  • infrastrukturę B+R tj.: stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych,
  • prowadzenie badań w przedsiębiorstwach (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych, w tym opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie, walidację nowych lub ulepszonych produktów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalanie techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt nie jest jeszcze określony), w tym inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej (np. inwestycje w linie pilotażowe, urządzenia i sprzęt niezbędny do fazy demonstracji, walidacji, testowania jako element większego projektu B+R).

Wsparcie nie obejmuje produkcji masowej ani działalności handlowej. Zakłada się, że dofinansowanie uzyskać będą mogły przedsięwzięcia obejmujące pierwszą produkcję poprzedzoną wcześniejszymi etapami (prace rozwojowe, faza demonstracji, walidacji). Projekty dotyczące wyłącznie pierwszej produkcji nie będą kwalifikowane. Wyłącznie w przypadku MŚP (nie dotyczy dużych przedsiębiorstw) obok prac badawczo-rozwojowych elementem projektu realizowanego w ramach poddziałania może być wdrożenie wyników tych prac, przy czym komponent wdrożeniowy musi stanowić mniejszość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Projekty dotyczące wyłącznie pierwszej produkcji nie będą kwalifikowane. W przypadku projektów realizowanych przez duże firmy preferencją objęte będą projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, organizacjami pozarządowymi i instytucjami badawczymi.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 1 754 600,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 25 listopada 2019 roku do 6 grudnia 2019 roku.

Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 1.4.1 „Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020
23 października 2019
Źródło: rpo.lubuskie.pl

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 „Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się – jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, z terenu województwa lubuskiego, w tym z MOF Zielonej Góry i MOF Gorzowa Wielkopolskiego (wyłącznie w zakresie przedsięwzięć innych niż wskazane do realizacji w formule ZIT) lub jednostki organizacyjne JST z terenu województwa lubuskiego posiadające osobowość prawną.

Wsparcie udzielne jest na projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu (na arenie ogólnopolskiej lub międzynarodowej) w celu zwiększenia inwestycji, w tym m.in.:

  • organizacja szerokiej kampanii promocyjnej regionu o charakterze kompleksowym w kraju i na rynkach międzynarodowych, w tym kampanii medialnej,
  • organizacja udziału MŚP w krajowych lub międzynarodowych targach/wystawach, misjach, organizowanych w ramach szerokiej kampanii promocyjnej województwa lubuskiego (w tym promocji oferty inwestycyjnej regionu),
  • organizacja krajowych lub międzynarodowych targów, misji gospodarczych, organizowanych w ramach szerokiej kampanii promocyjnej województwa lubuskiego dla MŚP (w tym promocji oferty inwestycyjnej regionu),
  • tworzenie i/lub rozwój bezpłatnego systemu informacji i obsługi potencjalnych inwestorów w zakresie ofert inwestycyjnych w województwie lubuskim, w tym m.in.: przygotowywanie opracowań zawierających kluczowe dla inwestorów informacje o możliwościach inwestycyjnych w regionie, nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi i pozyskiwania informacji na temat rynków zagranicznych, w szczególności w zakresie branż wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje,
  • inne działania promocyjne służące promowaniu województwa lubuskiego jako regionu przyjaznego dla inwestorów.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 2 500 000,00 PLN. Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 25 listopada 2019 roku do 6 grudnia 2019 roku.