22 827 27 30   |   biuro@euro-most.eu

 

Ogłoszenie konkursu w ramach działania 6.4 „Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020
15 stycznia 2020
Źródło: rpo.lubuskie.pl

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs w ramach działania 6.4 „Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów, instytucje rynku pracy, podmioty ekonomii społecznej, podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej), szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe) i ich organy prowadzące.

Dofinansowanie można uzyskać na wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia poprzez m.in.: tworzenie oraz rozwój żłobków i klubów dziecięcych, wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna, wsparcie istniejących form opieki nad dziećmi do lat 3 przyczyniających się do zwiększenia liczby miejsc w ww. placówkach i/lub tworzenie lub dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 11 764 705,88 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 21 lutego 2020 roku do 28 lutego 2020 roku.

Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 3.5.2 „Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
15 stycznia 2020
Źródło: www.mojregion.eu

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił konkurs w ramach poddziałania 3.5.2 „Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, samorządowa jednostka organizacyjna, zarządca infrastruktury transportowej, służącej organizacji transportu zbiorowego publicznego, partner prywatny we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Możliwa jest realizacja projektów partnerskich pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.), ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U.  2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.).

Wsparcie można uzyskać na modernizację systemów oświetlenia ulicznego (w tym budowa lub zamiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz montaż inteligentnych systemów zarządzania oświetleniem).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 4 538 233,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 17 lutego 2020 roku do 28 lutego 2020 roku.