Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa IPCEI” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
21 września 2020
Źródło: www.ncbr.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa IPCEI” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy.

Dofinansowanie można uzyskać na projekty, które:

  • będą realizowane przez przedsiębiorstwo zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski,
  • będą realizowane wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych (poza województwem mazowieckim),
  • stanowią przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI), który otrzymał pozytywną decyzję Komisji Europejskiej dopuszczającą udzielenie pomocy, tj. obejmuje te same zadania, zasoby i przewiduje ten sam cel, co projekt IPCEI,
  • są podzielone na dwie fazy, z których pierwsza będzie realizowana do 31 grudnia 2023 r., tj. do końca okresu kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (wyłącznie ta faza może być dofinansowana w ramach konkursu).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 700 000 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 23 września 2020 roku do 7 października 2020 roku.

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 2.8 „Środki dotyczące zdrowia publicznego” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
17 września 2020
Źródło: www.arimr.gov.pl

Ogłoszony nabór ma na celu łagodzenie skutków gospodarczych epidemii COVID-19 dla branży akwakultury. Pomoc udzielana jest jako następstwo tymczasowego zawieszenia lub ograniczenia produkcji i sprzedaży lub dodatkowych kosztów składowania produktów akwakultury i rybołówstwa śródlądowego w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w wyniku epidemii COVID-19, w formie rekompensaty kosztów ponoszonych przez podmioty uprawnione do chowu, hodowli lub połowu ryb.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty uprawnione do chowu, hodowli lub połowu ryb.

Wnioski przyjmowane są w terminie od dnia 2 października 2020 r. do dnia 8 października 2020 r.